Loading ...

Dosahujte efektívnu správu administratívneho objektu!

Rýchly prehľad o majetku spoločnosti 

Efektívne evidenčné činnosti 

Všetky dokumenty na jednom mieste 

Získajte overené riešenia

Mnohé správcovské a administratívne činnosti neraz zaberajú príliš veľa času. Rôzne typy informácií a dokumentov súvisiacich so správou administratívnych objektov je potrebné vyhľadávať na viacerých miestach. Evidenčným činnostiam chýba jednotná metodika. Získavanie údajov o skladbe majetku, o budovách, zariadeniach, zmluvách je zbytočne komplikované a neefektívne. 

Informačný systém poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu administratívneho objektu. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť. 

Benefity, ktoré oceníte 

Centrálna databáza

Softvér umožní, že všetci pracovníci budú mať k dispozícii kompletné informácie na jednom mieste. Prístup z jednotnej databázy zabezpečí dokumenty proti neoprávneným zmenám a mazaniu.  

Efektívnosť pri evidenčných činnostiach

So softvérom Chastia budete môcť vytvárať  detailné evidencie všetkých základných údajov prehľadne usporiadaných podľa zvolených kategórií.  

Automatizované procesy

Riešenia CHASTIE vám prinesú automatizáciu do rôznych oblastí: správy nájomných zmluvných vzťahov, fakturácií, energetického manažmentu.   

Kvalitný reporting

Prostredníctvom týchto softvérových riešení získate kvalitné podklady pre plánovanie, vyhodnocovanie a analýzy.  

Naše skúsenosti v číslach 

20rokov skúseností v segmente

1000000 m2 spravovanej plochy

5000 spravovaných nájomných vzťahov

REFERENCIE

Náš softvér – podpora pre rôzne oblasti  

Softvér Chastia prináša riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje  grafický informačný systém budovať postupne. 

Detailná pasportizácia majetku spoločnosti

Detailná pasportizácia majetku spoločnosti. Systém umožňuje detailne zdokumentovať všetky objekty, nehnuteľnosti, zariadenia, všetkých zamestnancov, a to aj v grafickej podobe.   

Evidencia plôch a priestorov

Naše softvérové riešenie ponúka evidenciu všetkých základných údajov o všetkých stavebných priestoroch a plochách. Evidencia je založená na kategorizácii podľa typov a kategórie priestorov, využiteľnosti, prenajímateľnosti, spôsobu rozpočítavanie nákladov, cenových kategórií.

Správa nájomných vzťahov

Riešenie Chastia ponúka automatizované nástroje na hromadnú prácu s nájomnými vzťahmi, automatizované generovanie zmlúv,  automatizované generovanie a správu splátkových kalendárov, zálohových predpisov, faktúr a vyúčtovaní. 

 

Správa dokumentov

Chastia umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti. Dokumenty sa pripájajú ku každému objektu informačného systému a sú prístupné z ľubovoľného miesta v Chastii jednoduchým kliknutím na daný objekt.

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

S týmto riešením budete môcť spoľahlivo evidovať a sledovať všetky energie a služby na vstupe, ako aj rozpočítavať náklady v rámci budov na výstupe 

Energetický manažment

Chastia FM a Chastia ONE predstavujú silný nástroj pre správne vyhodnocovania a analýzy v oblasti spotrieb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivých koncových zákazníkov.

Plán tržieb

V porovnávacej tabuľke môžete sledovať plánované a skutočné tržby za správu, nájmy alebo dodávku energií a služieb.

Evidencia došlých platieb a sledovanie pohľadávok

Softvér umožňuje evidovať došlé platby a porovnaním s vystavenými faktúrami sledovať pohľadávky. 

Riadenie údržby

Prostredníctvom Chastie získate dôkladnú evidenciu plánovanej údržby a využitím webovej aplikácie Chastia ONE aj evidenciu neplánovanej údržby

Podpora klientov

V rámci systému Chastia ONE váš klient jednoducho zaeviduje všetky požiadavky na údržbu, bude mať prehľad o stave ich riešenia. V časti Klientska zóna získa rýchly prístup k svojim zmluvám, faktúram a k ďalším dokumentom.

Ste pripravení posunúť svoju spoločnosť vpred?

Dohodnite si konzultáciu s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako v súčasnosti fungujú procesy vo vašej spoločnosti. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme informačný systém Chastia a vy tak zefektívnite firemné procesy.

Správne nastavené procesy podporia vaše úspešné fungovanie

Pre správcu administratívneho komplexu je dôležitý bezproblémový a spoľahlivý chod jeho priestorov. Predpokladom na to je, aby mal správne a kvalitne nastavený informačný systém.  

Práca s dátami je bez vhodného informačného systému neraz pomalá, vyžaduje si veľa úsilia a pracovného času. Ak sú zamestnanci odkázaní na vyhľadávanie údajov z viacerých zdrojov, ich práca je zbytočne komplikovaná a narastá aj chybovosť. Tieto aspekty zvyšujú personálne i ekonomické nároky spoločnosti. 

Informačný systém Chastia prináša do technickej a ekonomickej správy úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, lepší prehľad v evidenčných činnostiach, rýchlejšie riešenie procesov údržby a v konečnom dôsledku úsporu nákladov spoločnosti.